掏 đào (11n)

1 : Lọc chọn.
2 : Lòn tay vào lấy đồ gọi là đào.