捵 điến (11n)

1 : Nắn ra, căng ra. Lấy tay sẽ mơi cho lên cũng gi là điến.