捕 bộ (10n)

1 : Bắt, tới thẳng nhà kẻ có tội mà bắt gọi là đãi 逮, lùng đuổi kẻ có tội trốn mà bắt gọi là bộ 捕.