捍 hãn (10n)

1 : Giữ gìn.
2 : Tợn, cùng nghĩa với chữ hãn 悍.