捌 bát (10n)

1 : Phá, chia.
2 : Tám. Tục mượn dùng như chữ bát 八.