拯 chửng (9n)

1 : Cứu vớt, lấy tay cứu vớt người bị chìm đắm lên gọi là chửng.
2 : Giơ lên.