拙 chuyết (8n)

1 : Vụng về.
2 : Lời nói tự nhún mình. Như chuyết tác 拙作 bài làm của kẻ vụng về này.