拎 linh (8n)

1 : Xốc lên (tay nắm vật gì giơ lên).