拌 phan, bạn (8n)

1 : Vứt bỏ. Như phan mệnh 拌命 bỏ liều mạng người.
2 : Một âm là bạn. Quấy đều.