拊 phụ, phu (8n)

1 : Vỗ về.
2 : Tát, vả.
3 : Cái chuôi đồ.
4 : Cái chuôi dao.
5 : Tên một thứ âm nhạc.
6 : Một âm là phu. Tên một ông thầy thuốc đời vua Hoàng đế là Dư phu.