押 áp (8n)

1 : Ký. Như hoa áp 花押 ký chữ để làm ghi.
2 : Giam giữ, bó buộc. Như áp tống 押送, áp giải 押解đều nghĩa là bắt giải đi cả.
3 : Ðể làm bảo đảm (cầm). Lấy một vật ngang giá với đồ kia để làm bảo đảm để lấy đồ kia ra gọi là để áp 抵押.
4 : Thơ phú dùng vần gọi là áp, áp là đè ép vậy.
5 : Cái nẹp mành mành.