抬 sĩ, đài (8n)

1 : Ðánh đòn.
2 : Tục đọc là chữ đài. Khiêng. Xem 擡.