抨 phanh, bình (8n)

1 : Bẻ bắt, công kích.
2 : Khiến, theo, cũng đọc là bình.