抖 đẩu (7n)

1 : Ðẩu tẩu 抖擻 phấn chấn. Như tinh thần đẩu tẩu 精神抖擻 tinh thần phấn chấn.
2 : Tiếng Phạm là đỗ da. Tầu dịch là đẩu tẩu hay đầu đà. Ba món độc tham, sân, si như bụi bẩn làm nhơ mất chân tâm, người tu theo hạnh đầu-đà của Phật hay phấn khởi trừ sạch được ba món độc đi. Ta quen gọi nhà sư là đầu đà là bởi đó.