抓 trảo, trao (7n)

1 : Gãi.
2 : Quắp lấy, quơ lấy. Lấy móng tay mà quắp lấy vật gì gọi là trảo. Có khi đọc là chữ trao.