技 kĩ (7n)

1 : Nghề. Như tràng kĩ 長技 nghề tài, mạt kĩ 末技 nghề mạt hạng, v.v.
2 : Tài năng.