扮 phẫn, ban, bán (7n)

1 : Quấy, nhào đều.
2 : Gồm.
3 : Một âm là ban. Tục gọi sự trang sức là đả ban 打扮, cũng đọc là chữ bán.