戹 ách (5n)

1 : Khốn ách, cũng như chữ ách 阨. Có khi dùng như chữ ách 厄.
2 : Hẹp.
3 : Gian khổ.