戴 đái (17n)

1 : Ðội, phàm để cái gì lên đầu mà đội đều gọi là đái.
2 : Tôn kính. Như ái đái 愛戴 yêu chuộng, yêu mà nâng bốc người lên gọi là ái đái.