戳 trạc, sác (17n)

1 : Ðâm. Lấy dao đâm gọi là trạc. Cũng đọc là chữ sác.