戮 lục (14n)

1 : Giết. Giết rồi phanh thây ra gọi là lục.
2 : Nhục, nguyên là chữ lục 僇.
3 : Chung sức. Như lục lực 戮力 cùng chung sức vào.
4 : Làm nhục.