戤 ngái (13n)

1 : Cầm cố, lấy một vật gì để làm tin tiền mà lấy gọi là ngái.