戡 kham (13n)

1 : Giết, đánh được. Như kham loạn 戡亂 dẹp yên được loạn lạc.