戕 tường (8n)

1 : Giết, giết hại. Tự giết chết mình gọi là tự tường 自戕.