戔 tiên, tàn (8n)

1 : Tiên tiên 戔戔 nhỏ nhặt.
2 : Một âm là tàn. Cùng nghĩa với chữ tàn 殘.