戀 luyến (22n)

1 : Mến. Trong lòng vương vít vào cái gì không thể dứt ra được gọi là luyến.