懾 nhiếp (21n)

1 : Sợ nép, bị oai thế đè nén làm cho mất cả khí phách gọi là nhiếp.