懺 sám (20n)

1 : Ăn năn, tự thú tội ra để xin sửa đổi gọi là sám hối 懺悔.
2 : Kinh của nhà sư làm lễ cầu cũng gọi là sám, tục gọi là bái sám 拜懺. Phép lễ sám hối gọi là sám pháp 懺法.