懸 huyền (19n)

1 : Treo, treo thằng lẵng giữa khoảng không gọi là huyền.
2 : Sự gì không có dính líu vào đâu, chưa quyết hẳn được gọi là huyền.