懶 lại, lãn (19n)

1 : Tăng lại 憎懶 rơ ghét.
2 : Một âm là lãn. Lười, cũng như chữ 嬾.