懦 nọa, nhu (17n)

1 : Hèn yếu. Có khi đọc là chữ nhu.