懇 khẩn (17n)

1 : Khẩn khoản.
2 : Khẩn cầu, cầu người khác một cách cần thiết gọi là khẩn.