憶 ức (16n)

1 : Nhớ, tương ức 相憶 cùng nhớ nhau.
2 : Ghi nhớ, nhớ chôn vào tim óc gọi là ký ức 記憶.