憮 vũ, hủ (15n)

1 : Vũ nhiên 憮然 bùi ngùi, tái người đi, tả cái dáng người thất ý.
2 : Một âm là hủ. Tươi đẹp, cũng một nghĩa như chữ vũ 嫵.