憨 hàm, hám (16n)

1 : Ngu si.
2 : Một âm là hám. Hại, quả quyết.