憧 sung, tráng (15n)

1 : Sung sung 憧憧 lông bông ý chưa định hẳn cứ lông bông hoài gọi là sung sung.
2 : Ngu xuẩn.
3 : Một âm là tráng. Hám tráng 戅憧 hung ác.