憝 đỗi (16n)

1 : Oan.
2 : Ác. Như nguyên ác đại đỗi 元惡大憝 đầu tội ác lớn.