憗 ngận (16n)

1 : Thà khá, dùng làm tiếng phát ngữ.
2 : Gượng. Như bất ngận di nhất lão 不憗遺一老 chẳng gượng để sót một bực già lại.
3 : Thiếu.