憒 hội (15n)

1 : Rối ruột, không hiểu sự lý gì gọi là hôn hội hồ đồ 昏憒糊塗.