憃 xuẩn (15n)

1 : Ngu xuẩn (đần độn không biết gì).