慵 thung, dong (14n)

1 : Lười nhác, trễ biếng. Tục quen đọc là chữ dong.