慴 triệp, điệp (14n)

1 : Sợ, cũng có khi đọc là chữ điệp.