慰 úy (15n)

1 : Yên. Như hân úy 欣慰 yên vui, úy lạo 慰勞 yên ủi.