慟 đỗng (14n)

1 : Thương quá. Như đỗng khốc 慟哭 gào khóc thảm thiết.