慝 thắc (15n)

1 : Ác ngầm, điều ác còn ẩn núp ở trong lòng gọi là thắc.
2 : Tà, cong.
3 : Kẻ gièm pha.
4 : Lời đồn nhảm.
5 : Âm khí.