慍 uấn (13n)

1 : Mang lòng giận, hàm hận ở trong lòng gọi là uấn.
2 : Tức giận.