慊 khiểm, khiết (13n)

1 : Ân hận, không thích ý.
2 : Một âm là khiết. Ðủ.