愼 thận (13n)

1 : Ghín, cẩn thận.
2 : Răn cấm. Như thận độc 愼獨 phải răn cấm cẩn thận lúc một mình.