愬 tố, sách (13n)

1 : Mách bảo.
2 : Một âm là sách. Như sách sách 愬愬 sợ hãi (tả cái dáng sợ hãi).