愧 quý (12n)

1 : Thẹn, tự lấy làm thẹn, gọi là quý.